Nyheter om "regionhavn orkanger"


35 treff på nyheter med emneord regionhavn orkanger

I april utløp høringsfristen for reguleringsplanen for Grønøra vest. Det er kommet mange høringsuttalelser til Orkdal kommune, som også Trondheim Havn går gjennom for å vurdere hvordan planen kan forbedres.
RO fra nordvest_ALT2_TH.jpgKommunestyresalen i Orkdal Rådhus var fullsatt under mandagens folkemøte om reguleringsplanen for Grønøra Vest.
DSCF8604.JPGI medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 har Hovedutvalg forvaltning vedtatt at forslag til detaljregulering for havneområde og industri på Grønøra Vest kan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
IMA_5057.jpgTrondheim Havns forslag til reguleringsplan er oversendt til behandling hos Orkdal kommune. Planen vil sikre 200 daa areal til havneformål og industri, og viderefører Orkangers posisjon som en viktig havn i regionen. Det er lagt stor vekt i planleggingen på å minimere utbyggingens konsekvenser for naturmangfold, naboer og miljø.
Grønøra vest_lite.jpgI dag presenterte Trondheim Havn dagens havneaktivitet på Orkanger og status for utvikling av nye havneområder for formannskapet i Orkdal kommune. I planprosessen for Grønøra Vest har Trondheim Havns prosjektgruppe vurdert flere alternativ for å ivareta hensyn til trafikk, miljø, naturmangfold, logistikk og andre forhold.
ALTERNATIV 2 GV+ lite.jpgFør utbygging av Grønøra vest starter må det utarbeides en helhetlig miljøplan for hele elvedeltaet ved Orklas utløp. Trondheim Havn er godt i gang med denne prosessen, og ser nærmere på flere aspekter ved en havneutbygging.
1178-Orkanger havn_lite.jpgI går startet arbeidet med arbeidet reguleringsprosessen for Regionhavn på Orkanger med møte på rådhuset i Orkdal kommune.
1092-18.08.2015_Orkanger oversikt (+lite).jpg3362 årsverk er direkte tilknyttet havna i Orkanger, Verdal og Trondheim, men omfanget av havnevirksomheten er langt større.
18.08.2015_Orkanger oversikt (+lite).jpgI et svarbrev til Naturvernforbundet angående Regionhavn Orkanger presiserer Miljødirektoratet at de ikke har noen formell rolle i prosessen, men oppfordrer partene til aktivt samarbeid for å få frem gode miljøløsninger. Dette stiller Trondheim Havn seg bak.
140621+Regionhavn+Orkanger+(lite).jpgHavnestyret har behandlet saken om utvikling av regionhavn på Orkanger, med bakgrunn i Orkdal kommunes vedtatte kommuneplans arealdel.
140621+Regionhavn+Orkanger+(lite).jpg13.-14. november vil Rambøll gjennomføre miljøteknisk prøvetaking på Grønøra Vest. Grunnboringer, med planlagt oppstart 17. november, vil pågå i omtrentlig 12 dager.
141112+Gronora+Vest+Orkla+(lite).jpgOrkdal kommunestyre vedtok onsdag kveld kommuneplanens arealdel, med en havneløsning som tillater de nødvendige tre kaiplasser.
141031+Gronora+Vest+GV1+(lite).jpgNæringslivet på Grønøra gir støtte til regionhavn-utbygging i Avisa Sør-Trøndelags næringslivsbilag. Lederne i de største industribedriftene samt næringsforeningen sier at havna har vært en forutsetning for dagens industri, og mener en større havn vil få stor betydning.

Foto: Avisa Sør-Trøndelag
141014+Avisa+Sor-Trondelag+Naringslivsbilag+(lite).jpgDaglig leder Gunnar P. Lian i Rema Distribusjons distribunal i Trondheim var blant foredragsholderne på dagens frokostseminar Velg sjøveien. Rema har nylig tatt i bruk sjøveien for varer fra Belgia og Frankrike, og er ifølge Lian så langt veldig godt fornøyd.
141007+Velg+sjoveien+Gunnar+Pedersen+Lian+(lite).jpgStortingsrepresentant og transportkomitéleder Linda C.H. Helleland (H) snakket varmt om sjøtransport til 140 påmeldte på dagens Velg sjøveien-konferanse i Trondheim. I sitt innlegg understreket hun viktigheten av oppslutning om en logistikkløsning med godsterminal sør for Trondheim og havn på Orkanger.
141007+Velg+sjoveien+Linda+Helleland+(lite).jpgMandag 15. september fra 12 til 18 blir vi å finne på Amfi-senteret på Orkanger, for å møte og snakke med folk om regionhavna på Orkanger. Stikk innom enten du har spørsmål eller har noe på hjertet.
140621+Regionhavn+Orkanger+(lite).jpgI sin høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel, kom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag med en innsigelse til Orkdal kommunes forslag om ytterligere regulering av havneanlegg på Grønøra Vest. Nå har Fylkesmannen valgt å trekke sin innsigelse.
140611+Thamshavn+(lite).jpgTrondheim Havn leverte i går høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel i Orkdal kommune angående mulig havneutvidelse på Grønøra Vest på Orkanger. Høringsuttalelsen er nå lagt ut på nett i sin helhet.
140621+Regionhavn+Orkanger+(lite).jpg–En aktiv og velfungerende havn vil være et meget godt argument for nyetableringer på Orkanger. Vi anbefaler at havna gis mulighet til å fullføre sine planer til beste for næringslivet og for hele regionen.

Det skriver Fagråd Samferdsel i Orkladal Næringsforening i en felles uttalelse om havneutbygging på Grønøra Vest på Orkanger.
140701+Orkladal+Naringsforening+Logo+(lite).jpgVi kommenterer noen momenter fra leserinnlegg fra Orkanger Vel angående utbygging av havna på Orkanger.
140621+Regionhavn+Orkanger+(lite).jpgFlere har den siste tiden hevdet at Trondheim Havns utvidelsesplaner på Grønøra Øst vil skjemme eller ødelegge Gammelosens kvaliteter. Dette presenterer et uriktig bilde av de konsekvensene en utbygging vil medføre.
140620+Gammelosen+(lite).jpgVi vurderer Thamshavn Nord som en urealistisk lokasjon for regionhavn, med bakgrunn i blant annet Jernbaneverkets konseptsvalgutredning og møter med områdets grunneier og opsjonshaver. I forslaget til kommuneplanens arealdel avviser også rådmannen en Thamshavn-utbygging.
140611+Thamshavn+(lite).jpgPå oppdrag fra Trondheim Havn har Norconsult utredet den påvirkningen en regionhavn på Orkanger vil ha for det lokale trafikkbildet. Rapporten som legges frem i dag konkluderer med at havnetrafikken fra en fremtidig utbygging vil utgjøre bare en liten andel av den totale trafikken, og at det eksisterende veinettet vil ha god kapasitet til å håndtere trafikken fra ny containerhavn.
140613+Lastebil+Tollpost+(lite).jpgLederne hos de fem største industriaktørene på Grønøra på Orkanger slutter seg til Trondheim Havns planer om arealutvidelser på Grønøra Øst. Arealbehovet er prekært, ettersom bedriftenes behov for areal til håndtering og lagring av varer vil fortsette å øke fremover.
140612+Arealer+Gronora+Ost+(lite).jpgTrøndelag Forskning og Utvikling la onsdag ettermiddag frem funnene fra sin kommende rapport om sysselsettingseffekten og samfunnsnytten av å etablere regionhavn på Orkanger. Rapporten konkluderer med at orkdalssamfunnet i 2040 mest sannsynlig vil ha over 250 flere arbeidsplasser som følge av den planlagte havna.
140604+TFoU+Orkanger+Roald+Sand+(lite).jpgSamferdselsdepartementet slår i brev til Jernbaneverket fast at Regjeringen på nyåret vil ta endelig stilling til om den nye godsterminalen skal legges på Søberg eller Torgård. Jernbaneverket skal frem til da gjennomføre nødvendige utredninger i nært samarbeid med bl.a. Trondheim Havn.
140515+Jernbanespor+(lite).jpgPå bestilling fra Orkdal kommunestyre har Trondheim Havn fått utredet mulighetene for havneutvidelse på Grønøra Vest lengre ut i fjorden, som alternativ til utvidelse i retning våtmarksområdet. Nå er vurderingen fra Rambøll klar.
140513+Orkanger+Marbakke+(lite).jpgStøy er blant de mest omdiskuterte temaene tilknyttet en mulig utbygging av regionhavn på Orkanger. Trondheim Havn presenterte i fjor en støyrapport som del av grunnlagsmaterialet for politisk beslutning. Rapporten har fått mye kritikk, og vi finner det nødvendig å komme med noen oppklarende kommentarer.
120531+Ror+Orkanger+(lite).jpgFredag besluttet Regjeringen at trondheimsregionens nye logistikknutepunkt blir en delt løsning mellom jernbane og havn. Baneterminalen legges på Torgård eller Søberg, med veitilknytning til containerhavn på Orkanger.
140407+Ketil+Solvik-Olsen+(lite).jpgTidligere i februar arrangerte Logistikkforeningen den førtiende Røros-konferansen i rekken. Fremtidige godsknutepunkter var en het potet også i år. Både næringsliv og politikere ga sin støtte til å utvikle Orkanger som regionhavn.
140221+Besok+av+statssekretaeren+(lite).jpgMed god assistanse fra linjeforeningen Logistikkstudentene gjennomførte vi på tirsdag trafikktellinger i og rundt Orkanger. Tallmaterialet fra kartleggingen inngår i utredningsarbeidet for nye havneanlegg, og vil også bli benyttet av Orkdal kommune i trafikkplanleggingen.
140117+Trafikktelling+Orkanger+Skjema+(lite).jpgSamlasteren DB Schenker styrker sin satsing på sjøverts godstransport.

–Sjøveien vil få en ny æra. Ofte er det enklere å lage en logistikkløsning fra større havner i Europa direkte til havner i Norge fremfor å bruke landeveien, sier salgssjef Morten Würgler (bildet).
130404+Morten+Wurgler+Schenker+(lite).jpgI en undersøkelse utført av Faveo prosjektledelse for Trondheim Havn svarer 65 prosent at sjøveien er den transportformen som best vil kunne håndtere en fremtidig tredobling av godsmengdene. Denne oppfatningen understreker behovet for å tilrettelegge for sjøtransport i transportplanleggingen for fremtiden.
130322+2+av+3+(lite).jpgTrondheim Havn har i lengre tid jobbet med en knutepunktstrategi for sjø, med mål om å styrke sjøtransportens konkurransekraft i forhold til vei og bane. Orkanger vil kunne få en betydelig regional rolle dersom utviklingspotensialet utnyttes.
091008+Orkanger+(lite).jpgTorsdag ble det kjent at Regjeringen bevilger tre milliarder kroner til å utvikle nærskipsfarten i kommende Nasjonal transportplan, for å flytte mer gods fra vei til sjø.

–For gods fra kontinentet kan transport med skip innebære en stor avlastning for veinettet, sier fagleder Holger Schlaupitz (bildet) i Naturvernforbundet.
130319+Holger+Schlaupitz+(lite).jpgVis nyheter