Nyheter om "miljø"


32 treff på nyheter med emneord miljø

Det er ikke tillatt å tømme tilkjørt snø eller annen masse over kai i Trondheim Havns havneområder. En dispensasjon fra forbudet må søkes hos Fylkesmannen.
Snøtipping Turistskipskaia.jpgNorsk sjøtransport fortsetter å markere seg i verdenstoppen på miljøvennlig sjøfart.
kvit+lite.pngTrondheim Havn ønsker å gjøre alvor av politiske visjoner om å flytte gods fra landeveien til sjøveien, og går derfor i bresjen for å gjøre sjøtransport mer konkurransedyktig. Fra 2014 senker vi prisene for konkurranseutsatt gods, bl.a. i form av en stykkpris for containere, og rabatter for rutegående container- og stykkgodsfartøy.
120509+Container+omlasting+lossing+(lite).jpgFra 1. januar 2014 innfører Trondheim Havn miljørabatter på anløpsavgiften. LNG-skip og oljetankskip med segregerte ballasttanker oppnår henholdsvis 5 og 10 prosent rabatt. Med dette ønsker vi å stimulere til en stadig mer miljøvennlig godstransport på sjø.
131220+Gront+skip+blad+(lite).jpgEtter en lengre prosess gikk vi opp til eksamen tidligere i januar, med et gledelig utfall: Trondheim Havn IKS er nå sertifisert som Miljøfyrtårn.
Miljofyrtarn.jpgPilotforsøk med å bruke rene masser for å dekke til og innkapsle forurenset sjøbunn er i gang. På et lite område utenfor Ilsvika legges nå et 10 cm tynt lag med knust grus over den bratte og forurensede sjøbunnen. Dette er første ledd i en storstilt opprydding av havnebassenget, som skal pågå frem til 2016.
130124+Renere+havn+(lite).jpgRådgiver Marit K. Vea i Framtiden i våre hender uttaler at jernbanen ikke vil bli et godt alternativ for godstransport selv med opprustning av dagens baner, og mener at en storstilt lyntogutbygging må til. Alternativet synes å være mer gods på landeveien, med ulykker, støy og økte utslipp som konsekvens. Vi mener at også sjøtransport må inn som en del av løsningen.
120910+Jernbanespor+(lite).jpgMange grep lørdagens mulighet for en gratis guidet båttur i havna, da Naturvernforbundet i samarbeid med Trondheim kommune og Trondheim Havn arrangerte Kystens dag. Om bord sjarmerende M/S Bjørnvåg fikk tilhørerne både lære mer om den forestående sjøbunnoppryddingen i havna og høre byantikvaren fortelle historien om Trondheims sjøfront.
120903+Kystens+dag+Bjornvag+(lite).jpgI samarbeid med kommunen og Trondheim Havn arrangerer Naturvernforbundet Kystens dag lørdag 1. september. Da blir det guidet båttur i havneområdet. Turen vil ta for seg den forestående oppryddingen av sjøbunnen i havnebassenget.
Havneomradene+Trondheim.jpgOpprydningen av forurenset sjøbunn i norske havner er i full gang. 29. mars kan du komme med innspill og diskutere hva som er viktig i det videre arbeidet. Da arrangerer Klif åpent møte i Trondheim om forurenset sjøbunn.

Havnedirektør Wollert Krohn-Hansen vil holde innlegg om forholdene i havnebassenget i Trondheim. I tillegg blir det innlegg fra blant andre leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.
110208+Lars+Haltbrekken+(lite).jpgMiljøstiftelsen Bellona var i går med på befaring i havnebassenget i Trondheim. Forurenset sjøbunn var hovedtema, og Trondheim Havn viste frem blant annet landdeponiet på Pir II hvor forurenset masse blandet med sement ble til nytt landareal. Bellonas fagansvarlige for miljøgifter, Marius Dalen, anbefalte en slik løsning også for fremtidig deponering.
100511+Bellona+(lite).jpgMandag 10. mai kommer Bellonas miljøpatrulje til Trondheim med S/Y Kallinika. Representanter fra kommunen, fylkesmannen og Trondheim Havn vil delta om bord i presentasjoner av og diskusjoner om miljøprosjektene i havneområdet.
100505+Bellona+(lite).jpgGjennom prosjektet Renere havn, som skal kartlegge forurensingen i havnebassenget med en påfølgende tiltaksplan, samler en trondhjemsfisker nå inn fisk fra til sammen sju stasjoner i havna. I alt 300 fisk skal over påske sendes til laboratorium for analyser.
100330+Fiske+(lite).jpgSFT har vedtatt å støtte miljøoppryddingen på området til gamle Killingdal gruver med inntil 26 millioner kroner.

–Trondheim havn er ett av de 17 fjordområdene som er prioritert i regjeringens handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn. Det er viktig å stanse nye tilførsler av miljøgifter til sjøbunnen før det ryddes opp, poengterer SFT i en pressemelding.
100104+Fagervika+(lite).jpgDet nedlagte gruveverket i Ilsvika fører årlig til et utslipp av over et tonn tungmetaller til havnebassenget. Nå er det klart for opprydding.

Trondheims mest forurensede sted blir med det omgjort til friluftsområde.
100104+Fagervika+(lite).jpgTrondheim Havn har satt seg som mål å bli sertifisert som Miljøfyrtårn i 2010. Fredag i forrige uke startet denne prosessen med oppstartsmøte sammen med miljøkonsulent fra Rambøll.
091123+Miljofyrtarn-befaring+(lite).jpgI forbindelse med prosjektet Renere havn er Trondheim Havn og NGI i disse dager ute i havneområdet og setter ut sedimentfeller. Fellene vil bli brukt til å kartlegge forurensingen i havneområdet.
091030+Sedimentfeller+(lite).jpgMiljøverndepartementet har vedtatt en ny forskrift om hindring av spredning av fremmede organismer via ballastvann og sedimenter fra skip. Norge er et av de første landene i verden som innfører krav til håndtering av ballastvann.

–Det er svært viktig at vi nå stiller krav for å hindre introduksjon av fremmede arter i våre farvann, sier Erik Solheim.
090722+Ballastvann+(lite).jpg–Det er avgjørende at havnene utvikler seg til effektive omlastningsterminaler, og styrker sin posisjon som knutepunkt i logistikkjeden og i transportkorridorene, sa fiskeri- og kystminister Helga Pedersen i sin tale under havneseminaret mandag.
090626+Helga+Pedersen+(lite).jpgFor å stimulere til mer miljøvennlig interntrafikk, har administrasjonen i Trondheim Havn gått til innkjøp av sykler til fri disposisjon for de ansatte.
090629+Havnesykler+(lite).jpgTrondheim Havn har i ett års tid arbeidet med fremtidsscenarier, som et ledd i sin strategiske plan. Dette arbeidet ble fremlagt for eierne i et representantskapsmøte på Orkanger onsdag denne uken. Blant bildene som tegnes, er forslag til lokalisering av nytt logistikknutepunkt i Midt-Norge.
090522+Oysand+havn+(lite).jpgI forbindelse med rensearbeidet av Trondheim havn, som er et samarbeid mellom Statens Forurensningstilsyn og Trondheim kommune, skal sjøbunnen i hele havneområdet kartlegges.
Havneomradene+Trondheim.jpgStatens Forurensningstilsyn (SFT) støtter Trondheim kommune med nærmere 2,2 millioner kroner til en treårig prosjektlederstilling som skal organisere arbeidet med å fortsette oppryddingen i forurenset sjøbunn i havna.

Havna i Trondheim er et av de prioriterte områdene i regjeringens handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn.
SFT.jpgEt pilotstudie med bruk av aktivt kull som tiltaksmetode mot forurensede sedimenter blir nå gjennomført i Trondheim havn.
080424+Aktivt+kull.gifRapporten "Miljøgifter i marine organismer i nærområdet til Trondheim 2007" viser at innholdet av TBT i skjell fra Fagervika og Ila molo er betydelig redusert etter at det i 2003 ble gjennomført opprydding av forurensede sedimenter i området Ilsvika - Fagervika.
070903+Mudring+1.jpgEn pilotstudie med bruk av aktivt kull som ny tiltaksmetode mot forurensede sedimenter er nå i ferd med å bli gjennomført i Trondheim havn. Aktivt kull er et utmerket legemiddel mot magetrøbbel, men kan også brukes på forurensede havner. En ny metode prøves nå ut for å fjerne fordøyelsesproblemene i Trondheim havn.
070710+Aktivt+kull.gifI forbindelse med en pilotstudie om en ny tiltaksmetode for forurensede sedimenter, vil det i uke 22 og 23 pågå en feltstudie i Kanalen.
070529+Feltstudie.gifNGI (Norges Geotekniske Institutt) gjennomfører i samarbeid med Trondheim Havn, Grunnarbeid AS og Trondheim brann og redningstjeneste et pilotstudie med en ny tiltaksmetode for forurensede sedimenter.
56-tih+no.jpgErfaringer fra Pilotprosjektet i Trondheim havn ble brukt i foredrag på en nylig avholdt konferanse i Serbia om forurensede sedimenter. Foredraget bygde i hovedsak på kost-nytterapport om stabilisering.
tih+no.jpgMed støtte fra Enova og energifondet skal TIH sette søkelys på energiforbruket innen havneområdet. Foreløpige analyser viser at det er mulig med årlig energisparepotensial på 10 % dvs. 2.5 GWh, tilsvarende energibehovet til 100 eneboliger!
041214+Wollert+Krohn-Hansen+og+Eli+Arnstad.gifDet er navnet på prosjektet som skal sette fokus på hvordan redusere energiforbruket i Trondheim havn. Enova har vha Energifondet innvilget kr 624.000,- til prosjektet som har perspektiv fram til 2008. Prosjektets formål er å oppnå energibesparelse på 10 %.
tih+no.jpgStatsråd Børge Brende kunne meddele at SFT tildeler 12 millioner inneværende år til pilotprosjektet i Trondheim, og at det i tillegg er gitt tilsagn om 7 millioner for 2004.
030403+Borge+Brende.gifVis nyheter