Forsiden Nyheter Støy fra regionhavn Orkanger
12. mai 2014

Støy fra regionhavn Orkanger

Støy er blant de mest omdiskuterte temaene tilknyttet en mulig utbygging av regionhavn på Orkanger. Trondheim Havn presenterte i fjor en støyrapport som del av grunnlagsmaterialet for politisk beslutning. Rapporten har fått mye kritikk, og vi finner det nødvendig å komme med noen oppklarende kommentarer.


Rørlossing på Orkanger
Omlasting av gods er ikke støyfritt.
Det er konsulentselskapet Sweco Norge AS som har utarbeidet rapporten, som er kvalitetssikret og tilfredsstiller de krav som stilles til faglige støyvurderinger. Sweco har lang erfaring med beregning og måling av støy fra havner, og har et av de aller fremste fagmiljøene på dette i landet. De siste årene har selskapet utredet støy fra havnene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stjørdal, Drammen, Grenland, Bodø, Mo i Rana, Narvik og Tromsø.

Støynivå oppe i åssiden


Hovedtrekkene fra støyrapporten ble presentert for allmennheten i åpent folkemøte på Orkanger den 25. februar. I leserinnlegg 29. april skriver styret i Orkanger Vel at rapporten ikke tar hensyn til at støy stiger, med henvisning til bebyggelsen oppe i åssidene. Forfatteren av rapporten, seniorrådgiver Frode Atterås i Sweco, presiserer:

–Beregningsmodellen benytter et tredimensjonalt digitalt kart med terrenghøyder og avstander. Modellen tar hensyn til at boliger i høyden kan ligge mindre skjermet enn boliger som ligger lavere i terrenget. Støyen beregnes i høyde 4 meter over lokalt terreng. Det er derfor tatt hensyn også til de områdene som ligger høyere enn havna.

Måling av ulike støykilder


Rapporten er blitt kritisert for at den bare måler deler av støybildet på Orkanger, og ikke tar hensyn til samtlige støykilder. Swecos utredning er bestilt av Trondheim Havn for å inngå i konsekvensvurderingen Orkdal kommune har etterspurt i anledning en eventuell utvidelse av havneanleggene. Rapporten har derfor ikke som formål å utrede samtlige støykilder på Orkanger, men skal redegjøre for havnevirksomhetens bidrag.

Når det kommer til støyen fra selve havna er også den sammensatt av flere ulike støykilder som varierer gjennom døgnet og gjennom året. Noen av disse støykildene er målt på Orkanger havn, mens andre er målinger fra tilsvarende prosjekter.

–Støykildene legges inn i et beregningsprogram som regner ut støyen ved bebyggelsen. Dette er vanlig praksis innenfor støyfaget. Beregningsprogrammet er konservativt, det vil si at for de aller fleste meteorologiske forhold vil støyen være lavere enn beregnet. Som en kontroll på beregningene kan man måle den totale støyen fra havnen f.eks. ved nærmeste bolig. Fordi aktivitetene i havna varierer i intensitet må en måle støyen over en lengre periode (uker/måneder) for å få resultater som kan sammenlignes mot støygrensene, sier Frode Atterås.

Bruk av erfaringsdata fra Oslo


Målinger er ressurskrevende. Det vil ikke være praktisk gjennomførbart å måle ved alle boligene, men målinger er et godt verktøy for å se om det er samsvar mellom beregnet og målt støy ved enkeltboliger. I rapporten benyttes også støydata fra containerterminalen i Oslo. I sitt leserinnlegg skriver Orkanger Vel at «det rapporten ikke forteller, er at bomiljø nær denne terminalen rapporterer om dramatiske støyplager». Her er det viktig å skille mellom støynivå i havn og støynivå ved bolig.

–For beregning av støy fra Grønøra vest er det benyttet støydata fra Ormsundterminalen i Oslo. Her har Sweco målt og beregnet støyen i mange år, og vi har derfor gode grunnlagsdata som kan benyttes. Når det gjelder støynivå ved nærmeste boliger er dette avhengig blant annet av aktivitetsnivå, terreng og avstand. Støynivå ved boligene i Oslo kan ikke sammenlignes direkte med støynivået ved boligene i Orkanger, poengterer Atterås.

Videre arbeid med støy


Støy er et tema det er forståelig at engasjerer havnas naboer. Også Trondheim Havn er opptatt av å eliminere unødig støy, og vil arbeide videre med å redusere støybelastningen fra dagens havn – blant annet på bakgrunn av forslag til tiltak i Swecos rapport. Vi vil utrede slike muligheter videre i samarbeid med aktørene på området.

For en eventuell havneutvidelse er Trondheim Havn innstilt på å gjennomføre avbøtende tiltak. Hvilke tiltak dette dreier seg om, blir bestemt av Orkdal kommune. Trondheim Havn har illustrert en utvidet havn med trekledde voller både mot Råbygda i vest og Nerøra i øst som visuelle og i noen grad støydempende tiltak. Skulle videre støyteknisk planlegging og prosjektering i forbindelse med havneutvidelsen avdekke at det er behov for ytterligere avbøtende tiltak, vil vi selvsagt være positivt innstilte til det.

Containerhåndtering på Orkanger havn

Dokumenter

  Støyrapporten