Forsiden Nyheter Nabomøte på Orkanger
16. november 2018

Nabomøte på Orkanger

Torsdag kveld inviterte Trondheim Havn til nabomøte om støykilder fra Grønøra Øst.


Tilstede var også  Orkdals kommunes ordfører Oddbjørn Bang og  offshore-leverandøren Technip som har en spoolbase på Orkanger havn. 

Havneområdet på Grønøra benyttes av flere industribedrifter, og hver bedrift er ansvarlig for sine egne støykilder og støyreduserende tiltak. Trondheim Havn har arbeidet målrettet med å avdekke støykilder og etablere støyreduserende tiltak på havneområdene de senere år, og koordinerer dialogen mellom naboer og aktører på havna for å sikre at alle innspill blir fulgt opp. 


Nasjonalt mål å redusere støy

Havner og industriområder representerer et vidt spenn av aktiviteter og virksomheter som kan være kilder til støy og sjenanse for naboer. For støy fra eksisterende havn/terminal gjelder forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy, hvor det er en tiltaksgrense for innendørs støy på 42 dB (gjennomsnitt over døgnet). Det er ikke satt krav til utendørs støy.

Se mer på Miljødirektoratets nettsider. 

Det er også et etappemål i Nasjonal Transportplan 2018 - 2029 å bidra til å nå de nasjonale målene for støy. 

Støykilder på Grønøra

Technips spoolebase, og aktiviteten tilknyttet denne og spolefartøyet Deep Energy er blant de største  kildene til støy. Støyen beskrives som motordur og alarmer fra fartøy, mens på landsiden har gnissing ved flytting av rørledning, klinking fra spooling, anleggstrafikk, ryggealarmer og motordur skapt plagsom støy for naboer og besøkende av nærliggende rekreasjonsområder.  

Tiltak for å redusere støy

Technip FMC har allerede implementert en rekke effektive tiltak mot sjenerende støy. Det er videre planlagt ytterligere investeringer på flere titalls millioner på støyreduserende tiltak i tiden som kommer.  

Tidligere i år fikk også Trondheim Havn tildelt 16 millioner i støtte fra Enova, for å etablere landstrømsanlegg på Orkanger. Dette vil redusere motordur fra fartøy som ligger til kai. 

Noe av støyen er følger av påkrevde sikkerhetskrav som gjelder for industri- og anleggsområder, så som alarmer og signalsystem. Trondheim Havn og Mardahl Maskin skiftet ut høyfrekvente ryggealarmer med lavfrekvente ryggealarmer, justere volum på signalsystem og alarmer, samt revidere varslingsrutiner for operatørene. 

Nyere anleggsmaskiner har bedre støyisolering enn eldre modeller. Større maskiner har samtidig bedre kapasitet, kan ta tyngre løft noe som kan effektivisere løfteoperasjoner på havneområdet. Orkanger Spolbase bytter ut dagens 70-tonns gravere med to 100-tonns gravere som effektiviserer flytting av rørledning. De nye graverne blir påmontert vanntanker for smøring av belter. Dette vil også redusere gnissing. 

Ønsker tilbakemelding

Trondheim Havn er opptatt av å tilrettelegge for god og sikker drift på våre havneområder. Det er samtidig et viktig mål at havneaktivitetene så langt det er mulig, ikke er til sjenanse for naboer og andre som ferdes i nærheten av havna. Derfor inviterer vi til innspill og tilbakemeldinger for å sikre at vi avdekker alle kilder til støy og utarbeider tiltak for å redusere der det er mulig. 

Har du opplevd støy fra Orkanger havn? Ta kontakt med driftsleder Bjørn Steinshaug på tlf: 915 47 466
Du kan også melde inn støy fra Orkanger, eller øvrige havneområder via eget skjema, se her.