Forsiden Nyheter Høring angående lokal ordensforskrift
13. februar 2018

Høring angående lokal ordensforskrift

Trondheim Havn IKS (TH) foretar høring på utkast til ny lokal forskrift om bruk av og orden i havner og farvann i Trondheim Havn IKS (Ordensforskriften). I tilknytning til denne høringen er det utarbeidet to dokumenter: Utkast til lokal ordensforskrift, samt et høringsdokument.


Høringsdokumentet beskriver bakgrunn og behov for denne lokale forskriften, samt kommentarer til selve forskriftsteksten.

Kystverket har publisert mer informasjon knyttet til denne forskriften, samt linker til annen relevant lovtekst.
 
Vi ber om at høringsinnspillene sendes per e-post til firmapost@trondheimhavn.no
 
Eller som brev til:
Trondheim Havn IKS
Postboks 1234 Torgarden
7462 Trondheim
 
Høringsfristen er 9. mars 2018. 

Høringsdokument Forskrift bruk og orden

Utkast Forskrift om bruk og orden i havner og farvann


Ordensforskrifter (forskrift om orden i og bruk av farvann og havner)

Etter havne- og farvannsloven kan den som har myndighet etter loven gi forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner. Dette betyr at både kommunene og staten kan fastsette slike forskrifter. Forskriftene skal ivareta hensynet til god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet. I tillegg skal de sikre effektiv og sikker havnevirksomhet.