Forsiden Nyheter Forventer stor aktivitet på Orkanger
1. desember 2017

Forventer stor aktivitet på Orkanger

Under årets brukermøte på Orkanger snakket havnedirektør Wollert Krohn-Hansen om arbeidene som har blitt utført på havna på Orkanger, og hvordan man ser for seg prosjektene som ligger fremover i tid.


- Av de største prosjektene i 2017, er det ny-opparbeidede området ved Gammelosveien, som er rundt 18 dekar totalt. Havneveien er flyttet, og det er lagt nytt fortau langs rørtraseen, for å sikre fotgjengere nedover i det området.

Krohn-Hansen presenterte deretter status rundt de prosjektene som har vært, og som en tid fremover vil være synlige på havneanlegget på Orkanger.


Status: Havnedirektør Wollert Krohn-Hansen gjorde opp status for året som har vært, og så frem mot nye planer og hva som venter i 2018.

Flytting av tømmermålestasjonen er ferdig, sammen med den nye veien.

- Her har Allskog vært på befaring, og er naturlig nok opptatt av å øke sin utskipning av tømmer over Orkanger.

Krohn-Hansen fortalte at det er håp om en tilsvarende medfinansiering av en tømmerkai på Orkanger som man har fått det på Namsos.

Etter at reguleringsplanen for Grønøra øst ble vedtatt i oktober, jobbes det nå med en utvidelse av havnearealet mot Terna med nytt areal og kai. Havnedirektøren fortalte at det parallelt med dette arbeidet også inngår en forlengelse av den endekaia som er der i dag, og som brukes av Technip.

 

Mer effektivt

Havneområdet er i dag preget av stor aktivitet, og med behov for flere kaier og større plass for mange forskjellige varegrupper. Dette er altså bakgrunnen for utvidelsen, og tiltakene  vil sørge for en mer rasjonell og effektiv bruk av plassen. 

- Det gjenstår grunn- og miljøundersøkelser knyttet til kaiutbyggingen og utbyggingen av selve arealet. Forarbeid og prosjektering skjer i løpet av 2018.

Grønøra vest

Når det gjelder Grønøra vest vil det pågående reguleringsplanarbeidet bli sluttført. Det er i alles interesse å minimere de negative konsekvensene for beboerne nær anlegget når det gjelder trafikkbelastning og støy, samtidig som hensynet til natur- og friluftsliv ivaretas.

Når det gjelder det arealkrav som må stilles til en fremtidig regionhavn for Midt-Norge, så var Krohn-Hansen tydelig på at Orkanger og Grønøra vest er det eneste stedet som oppfyller slike krav, samtidig som beliggenheten er tilfredsstillende for kobling mot bil/bane på Heimdal og et fremtidig Torgård.

Hvordan det videre arbeidet med Grønøra vest skal innrettes, blir opp til det nye styret i havna å ta stilling til.