Forsiden Nyheter - Fremtiden ligger i sjøtransport
24. oktober 2017

- Fremtiden ligger i sjøtransport

I en undersøkelse på vegne av Trondheim Havn mener 73 prosent at sjøveien er den transportformen som er best rustet til å møte fremtidens utfordringer.


Trondheim Havn benytter aktivt omdømmeundersøkelser i arbeidet med å styrke sin strategi. Den seneste undersøkelsen, fra september 2017, ble besvart av 272 respondenter.
 
Av disse 272 er transportører, vareeiere, politikere, media-ansatte og andre offentlige aktører representert. De mener, som tidligere år, at sjøveien egner seg best til å møte en fremtidig dobling av godsmengden.

Spørsmålet respondentene ble stilt, lød som følger: 

Med dagens befolknings- og forbruksvekst kan godsmengdene dobles innen 2045. Hvilken transportform mener du vil være best rustet til å ta imot en dobling av godsmengdene?Tre av fire respondenter mener altså at sjøtransport er best rustet til å ta imot en dobling av godsmengdene. Henholdsvis 16 og 10 prosent mener bane og vei er best egnet, mens kun en prosent sier fly. 
Ingen i offentlige etater mener at veitransport er den beste løsningen fremover. 

En betydelig høyere andel av de som mener Trondheim Havns kjerneområde er eiendomsutvikling, oppgir vei som beste transportform (36 prosent). Mens andelen som oppgir sjø, er signifikant høyere blant de som mener kjerneområdet er tilrettelegging for sjøtransport (88 prosent).

Bør kombinere havneområdene

I undersøkelsen ble det også stilt spørsmål om hva man bør gjøre med havneområdene, og hvordan disse best kan håndteres fremover.

I hvilken grad mener du havneområdene i Trondheim bør utvikles til byformål?Flertallet av de som ble spurt mener at havnedrift, sjøtransport og byutvikling bør kombineres. I samtlige bransjer, med unntak av transportørene, mener flertallet dette. 

26 prosent mener havnearealene bør forbeholdes havnedrift, mens 17 prosent mener de bør forbeholdes byformål. Andelen som mener det førstnevnte, er signifikant lavere blant de i offentlige etater (5 prosent), mens andelen som mener sistnevnte, er spesielt lav blant vareeierne (3 prosent).

Omdømmeundersøkelsen 2017 kan i sin helhet leses her.