Forsiden Utvikling Rapporter Nasjonale godsstrømmer

Nasjonale godsstrømmer

Sist oppdatert 07.09.2017
Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne?  

November 2010

Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne?

Rapporten er resultatet av et halvannet år langt prosjekt i regi av Norsk havneforening, Norske Havner, Kystverket og LTL. Prosjektet tar opp hva som må gjøres for å styrke sjøtransportens konkurransekraft, både av havner, rederier og samarbeidspartnere på den ene siden, og myndighetene på den andre.
Nasjonal Transportplan  

Desember 2009

Rammevilkår for sjøtransport:
Sammenligning med rammevilkår for veg- og jernbanetransport

Fraktefartøyenes Rederiforening tok initiativ til prosjektet NyFrakt, som skal planlegge en ny generasjon kystfraktefartøy for en miljøvennlig og effektiv norsk kystlogistikk. Denne delrapporten fra Møreforsking Molde presenterer resultater fra en analyse av rammevilkårene som gjelder for sjøtransport, og sammenligning med rammevilkår for vei- og jernbanetransport.
Betydningen av effektive intermodale knutepunkter  

November 2008

Betydningen av effektive intermodale knutepunkter

Denne Econ-rapporten beregner den samfunnsøkonomiske nytten knyttet til at mer av transportarbeidet med lastebil kan skje intermodalt på sjø og bane. Econ identifiserer potensialer for årlige samfunnsgevinster på 1 milliard kroner i 2010, økende til 2 milliarder i 2030.

Rapporten ble utarbeidet på oppdrag fra Drammen Havn og Kystverket.
Stykkgodsterminaler i Norge
 

Januar 2005

Stykkgodsterminaler i Norge

På oppdrag fra Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Jernbaneverket og Kystverket gjennomførte TØI en studie av terminalstrukturen i Norge.

Hovedmålet var å få frem og dokumentere økt kunnskap om stykkgodsterminaler og terminalstrukturen i Norge. Det har vært tre delmål i prosjektet:
  • Kartlegge dagens terminalstruktur.
  • Analysere trender og utviklingstrekk som kan påvike framtidens terminalstruktur.
  • Vurdere styrker og svakheter ved dagens terminalstruktur og hvordan en mer effektiv terminalstruktur kan etableres.