Luftkvalitet

Sist oppdatert 19.12.2016

I forbindelse med konsekvensutredning for ny Regionhavn i Orkanger, har både Norconsult og Rambøll på oppdrag av Trondheim havn foretatt en utredning av tiltakets konsekvenser for luftforurensning i og ved planområdet.

Det har blitt gjort modellering av luftforurensning i form av nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (PM10) fra skipsanløp og veitrafikk etter kravene i forurensningsforskriften, samt retningslinjen T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging. Både utbygging av havn (alternativ 1 og 2) og videreføring av dagens situasjon uten havnevirksomhet på Grønøra vest (alternativ 0) er utredet.

Alternativ 1 og 2 vurderes dermed til å ha liten negativ konsekvens for luftforurensning. Det er ingen konsekvensforskjell for luftkvaliteten mellom alternativ 1 og alternativ 2.

Et evt. krav til utelukkende elektrisk drevet interntransport i havnen vil gi kun en liten reduksjon i nivået av luftforurensning, da utslippene fra interntransport utgjør en liten andel sammenliknet med skip og veitrafikk.
 
Ved full utnyttelse av landstrøm til skip vil luftkvaliteten i havneområdet forbedres fra rød sone til bedre enn gul sone. Antall boliger i rød og gul sone i Orkanger vil være uendret. Området i Orkanger med overskridelser av kravene til timesmiddel for NO2 i forurensningsforskriften vil reduseres. Det er ikke foretatt en kostnadsberegning for etablering av landstrøm. Det anbefales at vurdering av mulighetene for fremtidig landstrøm følges opp i det videre planarbeidet. Se Norconsults rapport her.Rambøll utarbeidet også en konsekvensutredning for forurensning med hensyn til grunn, sedimenter, luft og utslipp til vann fra skip. Grunnlagsmaterialet for foreliggende rapport er i stor grad hentet fra flere underlagsrapporter, og må ses i sammenheng med disse. Rapporter som er utarbeidet i forbindelse med utredningen er lagt som vedlegg til denne konsekvensutredningen.

Alle utbyggingsalternativer vurderes å ha liten negativ konsekvens for luftforurensning med hensyn på NO2 og PM10. i havneområdet og Orkanger. Det er ingen konsekvensforskjell mellom utredningsalternativene.

Etablering av landstrøm for store fartøy med høy regularitet i havna vil redusere luftforurensningen fra skipstrafikk betydelig, og vil redusere området av Orkanger som overskrider kravene til timesmiddel til NO2 i forurensningsforskriften.

Alle utbyggingsalternativer vil medføre en positiv konsekvens når det gjelder tilstanden for forurensede sedimenter på selve tiltaksområdet.

Mudring og utfylling i sjø vil medføre en spredning av (forurensede) partikler i anleggsfasen. Ved å sette inn avbøtende tiltak under gjennomføring av arbeidene (sitskjørt, skånsom metode for tildekking og mudring) vil spredningen begrenses.

Mudring og tildekking av stedvis forurensede sedimenter anses likevel som et positivt tiltak for området.

Med framtidig økt antall skipsanløp er det en risiko for økt utslipp fra skip til vann. Ved god tilrettelegging for levering av kloakk og gråvann, samt mottak av restlast og avfall, i havneanlegget vil risikoen for økt utslipp fra skip reduseres vesentlig. Utslipp fra skip vurderes til å ha liten negativ konsekvens for Indre Orkdalsfjord. Se Rambølls rapport her.