Forsiden Utvikling Fremtidens knutepunkter

Fremtidens knutepunkter

Sist oppdatert 07.09.2017
Trondheim Havn forsøker å bidra til at samferdselsplaner for regionen stemmer overens med næringslivets langsiktige forventninger til effektiv logistikk, og at de er i samsvar med Nasjonal transportplan, hvis hovedmål er å flytte gods fra landeveien over til jernbane og sjø. For å oppnå dette trengs samordning av godsstrømmer gjennom effektive knutepunkter, og planleggingen av det neste hundreårets knutepunkter må starte allerede nå.

Vi engasjerte oss derfor kraftig da Jernbaneverket fikk i oppdrag av Samferdselsdepartementet om å utrede ny jernbaneterminal i trondheimsregionen, som erstatning for dagens terminal på Brattøra i Trondheim. Jernbaneverkets konseptvalgvurdering likestilte integrert og delt løsning, men Jernbaneverket valgte å anbefale delt løsning. Kvalitetssikrerne støttet anbefalingen. Regjeringen innlemmet ikke knutepunktet i ny Nasjonal transportplan.

Vi utreder nå fremtidens godsknutepunkter for sjøtransport.