Forsiden Eiendom Leietakermappe Leietakers plikter og ansvar

Leietakers plikter og ansvar

Sist oppdatert 07.09.2017

Bruk av lokalene


Leietaker plikter å behandle så vel de leide lokaler som eiendommen for øvrig med tilbørlig aktsomhet.

Lokalene må ikke brukes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller utseende ved støv, støy, lukt, rystelse eller på annen måte som sjenerer andre leietakere eller naboer.

Leietaker plikter å følge de ordensregler, brann/rømningsinstruks samt instrukser for heiser og øvrige tekniske anlegg, som til enhver tid gjelder for eiendommen. Knuste ruter i ethvert rom som omfattes av leieforholdet, må straks erstattes med nye. Rom med vann- og/eller avløpsrør må holdes oppvarmet slik at frysing unngås.

Avfall må legges i eiendommens søppelkasser. Avfall av ekstraordinært omfang eller karakter må leietaker selv besørge fjernet for egen regning. I motsatt fall kan utleier la avfallet fjerne for leietakers regning.


Endringer av leieobjektet


Innredning, ominnredning eller noen som helst forandring i eller av de leide lokaler må ikke finne sted uten utleiers skriftlige forhåndsgodkjenning. Forhåndsgodkjenning kreves også om leietaker ønsker å bruke mer strøm, vann, luft, avløp etc. enn hva lokalene ved kontraktstidspunktet var utstyrt med.


Vedlikehold


Eventuelle pålegg fra arbeidstilsyn, helseråd, brannvesen, industrivern, sivilforsvar eller andre offentlige myndigheter, foranlediget av den virksomhet som drives i lokalene, er utleieren uvedkommende og må etterkommes av leietakeren for hans regning.

Leietaker bærer under hele leieforholdet ansvaret for at leieobjektet med alle installasjoner til enhver tid er avpasset og tilfredsstiller leietakers virksomhet, driftsform og bemanning.

Det påhviler leietakeren å vedlikeholde de leide lokaler. Vedlikeholds- og erstatningsplikt omfatter også skader som følger av innbrudd og hærverk i de lokaler som omfattes av leieforholdet, herunder skader på dører, porter og vinduer med glassinnramminger.

Det er leiers ansvar å iverksette tiltak og sikre mot uønskede hendelser, som person- og tingskader, og å tegne forsikring som dekker skade eller erstatningskrav utløst av uønsket hendelse. Eksempler kan være skilting/sikring av fare, takras, brekkasjer og risikofylte arbeidsoperasjoner.

Utleieren har etter nærmere avtale med leietaker adgang til leietakers lokaler for ettersyn, reparasjon, vedlikehold, taksering etc. Utleieren har rett til å bane seg adgang til de utleide lokaler i alle tilfelle hvor dette antas nødvendig for å forebygge eller begrense skade på eiendommen.

Leietaker er erstatningsansvarlig for tap av nøkler/nøkkelkort eller annet låsesystem. Erstatningsansvaret omfatter også kostnader for utskifting av låssystem eller deler av dette dersom tapet medfører økt risiko for øvrige leietakere eller eiendommens fellesarealer/installasjoner.

Husordensregler


1.

Bruker av eiendommen skal utøve sin virksomhet med vanlig aktsomhet og under hensyntagen til de andre leietakere og til naboer slik at disse ikke sjeneres og slik at eiendommen og dens miljø ikke forringes. De anvisninger drifts- og eiendomsavdeling gir i den anledning skal straks etterkommes. Brukerveiledning for eiendommen skal følges, dersom slik veiledning foreligger.

2.
Offentlige lover, forskrifter og pålegg som angår leieforholdet skal følges. Spesielt gjelder dette forskrift til Arbeidsmiljøvernloven (AML) om Intern-kontroll. Bruker av eiendommen må således følge forskriftens krav om bl.a. brannvern og bruk av el-utstyr (se eget punkt). Brannøvelser skal avholdes i henhold til krav fra offentlig myndighet og ellers i samsvar med gårdeiers/forretningsførers anvisninger.

3.
Brann- og eksplosjonsfarlig materiell og utstyr samt materiell og utstyr som kan være farlig på annen måte, må oppbevares betryggende og alltid minst i henhold til de forskrifter/bestemmelser som måtte være gitt av offentlige myndigheter, forsikringsselskap, gårdeier eller dennes representanter. Dette gjelder for eksempel bruk av kaffemaskiner og oppvaskmaskiner.

4.
Låse- og sikkerhetsrutiner for eiendommen skal følges for å unngå utilsiktet inntreden og utløsing av alarmer ved uhell. Om alarm utløses ved uhell skal avtalte varslingsrutiner følges.

5.
Det må ikke henstilles varer, sykler, gjenstander eller utstyr av noen som helst art i adkomst/ rømningsveier eller på eiendommens fellesarealer for øvrig. Er det behov for å benytte disse arealer i forbindelse med av-/pålessing, må forholdet avklares med drifts- eller eiendomsavdeling. Disse vil for øvrig gi nærmere retningslinjer for bruk av fellesarealet.

6.
Søppel og avfall skal bringes med til dertil anvist rom eller plass. Leietaker/beboer må selv sørge for å fjerne avfall når dette er avtalt. Vedkommende må alltid selv på egen bekostning fjerne "unormalt" avfall som kasserte møbler, utstyr, bygningsmateriell av enhver art m.m.. Driftsavdelingen kan etter avtale fjerne slikt avfall på leietakers bekostning.

7.
Legger leietaker merke til kritikkverdige forhold ved eiendommens drift, skal han snarest ta dette opp med gårdeier/dennes representanter.

Det tas forbehold om endring av husordensreglene.

Renholdsinstruks


Generelle rutiner for materialbehandling i Trondheim Havns eiendommer:

Linoleum


Beskrivelse:
Porøst naturmateriale. Belegget blir vått helt ned til juteunderlaget ved oppskuring. Belegget er ikke godkjent for bruk i våtrom, og ikke egnet i rom med mye fukt, f.eks. inngangsparti.

Renhold: Renholdsmetode må tilpasses tilsmussingen. Støv, løst smuss og bakterier fjernes best tørt eller med sentrifugert mopp/klut. Smuss som har tørket og festet seg til underlaget må fjernes med fukt. All restfuktighet skal tørkes opp straks. Restfuktighet gir grobunn for bakterier og skader polishen.
Basiske renholdsmidler løser opp polishen og skal kun benyttes ved behov for å fjerne fett smuss (olje, asfalt, fett, sot o.l.).

Vedlikehold: Polishen vil over tid få riper og sår hvor smuss fester seg. Polishoverflaten poleres med highspeed poleringsmaskin for å etablere en ny slett overflate. Normalt utføres dette ca. normalt 2 ganger per år. Arbeidet skal utføres av kvalifisert personell. Ved bruk av mye fukt vil behovet for polering øke. Det samme gjelder ved stor trafikk og stor slitasje.

Vinyl


Beskrivelse:
Kompakt plastmateriale. Kun overflaten blir våt ved oppskuring.

Renhold: Som for linoleum.

Vedlikehold: Som for linoleum

Flis/skifer


Renhold:
Sure renholdsmidler vasker bort vanlig fugemasse. Ved bruk av sure renholdsmidler (for fjerning av kalk, rust og irr) skal alle fuger fuktes med vann før det legges på renholdsmidler.

Vedlikehold: Vedlikeholdsmetode for uglasert flis skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av driftsavdelingen.

Parkett


Renhold:
Det skal benyttes så lite fuktighet og renholdsmidler som mulig for å unngå unødig slitasje av lakk. Sterkt basiske rengjøringsmidler skal ikke benyttes.

Vedlikehold: Parkett vedlikeholdes med lakk. Det er ikke tillatt å tilføre polish eller spraypolish da dette gir dårlig feste for nye lakkstrøk.

Lagergulv Betong/asfalt


Dekket skal minimum spyles/vaskes en gang per år. Det skal påføres støvbindingsmiddel eller tilsvarende. Sprekkdannelse i dekket skal rapporters til driftsavdelingen.

Kontorlokaler


I kontorlokaler/lagerkontor skal leietaker etablere faste renholdsrutiner for daglig renhold.  I tillegg til den daglige rutine skal leietaker minst en gang per år rundvaske/vaske ned lokalet.


Avfallsinstruks


Trondheim Havn ønsker å følge opp rutinene for avfallshåndtering hos alle våre leietaker, for en effektiv og miljømessig optimal håndtering.

Papir: (aviser, magasiner, ukeblader, reklame, kataloger, konvolutter u/vindu, kontorpapir, etc.) Samles opp i egne avfallsbokser som det står Papir til gjenvinning på. Dersom noen trenger flere avfallsbokser, er det bare å melde ifra til oss. Papiret plasseres i egen container, og blir deretter levert for resirkulering.

Papp: Sorteres for seg. Leietakere skal sortere i egnet container eller avfallsbeholder.

Matavfall: Sorteres for seg. Alle leietakere skal ha egne beholdere til matavfall. Som matavfall regnes også kaffefilter, teposer og blomsterrester.

Restavfall: Kastes i egne avfallsbeholdere. Disse vil bli tømt av renholdspersonalet, for så å bli kastet i egen container eller avfallsbeholder. Avfallet blir deretter levert til forbrenning/gjenvinning.

Plast: Kastes i egne avfallsbeholdere. Disse vil bli tømt av avfallsoperatør. Plasten går til gjenvinning.

Lysstoffrør og lyspærer: Alle leietakere har avtale om at vaktmester kan skifte disse dersom det er ønskelig. Dersom leietaker gjør dette selv, er det viktig at de gamle pærene/rørene ikke blir kastet, da vi har avtale med leverandøren om fri returordning.

EE-avfall: (elektrisk og elektronisk avfall) Kontakt Trondheim Havns miljøansvarlig (tlf.: 959 25 459), så vil han sørge for at avfallet blir levert for gjenvinning.

Farlig avfall: (f.eks. maling, batterier osv.) Kontakt Trondheim Havns miljøansvarlig (tlf.: 959 25 459), så vil han sørge for at avfallet blir hensiktsmessig håndtert og forsvarlig levert.

«Tomt & Tørt»: (tom og tørr metall- og plastemballasje som er brukt til maling, lakk, lim eller sparkel) Kontakt Trondheim Havns miljøansvarlig (tlf.: 959 25 459), så vil han sørge for at avfallet blir levert til gjenvinning.

Skulle det være noe uklart ved rutinene, vennligst ta kontakt. Dersom det oppdages avvik fra instruksen, vil Trondheim Havn fakturere de aktuelle leietakerne for påløpte ekstrakostnader.

Vi tar gjerne imot innspill fra våre leietakere om hvordan vi kan forbedre og forenkle avfallshåndteringen, slik at den i tillegg til å være mest mulig miljøvennlig dekker behovene og ønskene til våre leietakere.


Profilering og skilting


Skilting/reklame utvendig på byggene godkjennes av utleier før arbeidene/tiltakene igangsettes. Leietaker har i denne forbindelse ansvar for å framlegge for utleier tegning/foto som viser plassering/omfang med angivelse av utforming, farge etc. Leietakeren må selv sørge for å innhente godkjennelse fra de berørte offentlige myndigheter, før arbeidene/tiltaket blir utført.

Dersom arealet eller bygget avtalen omhandler har egen skiltplan eller designmanual for firmaprofilering, plikter leietaker å følge denne.

Utleier skal samordne utvendig skilting og eksponering.

Kostnader forbundet med skilting/reklame samt kostnadene med nedtaking og reparasjon av eventuelt skader som følge av tiltaket, dekkes av leietaker.


ENØK-sjekkliste


Trondheim Havn ønsker å sette søkelyset på generelle tiltak for reduksjon av energibruk i våre bygg. Vi har utarbeidet følgende huskeliste for brukerne av byggene.

Oppvarming


 • Blir rom som ikke trenger oppvarming holdt varme hele vinteren? (Husk dog frostsikring av vannrør)
 • Er termostatene stilt slik at det er et behagelig inneklima? Temperaturen i kontorlokaler er ofte for høy, noe som fører til dårlig og tørr luft.
 • Er det mulighet for automatisk å senke romtemperaturen utenom rommenes brukstid. I så fall, blir dette gjort?  Går eventuelle koblingsur riktig?
 • Er utvendige varmekabler utkoblet om sommeren?

Ventilasjon


 • Er urstyringen for ventilasjonsanlegget riktig innstilt ut fra arealenes brukstid?
 • Det er vanlig å la ventilasjonsanleggene gå hele døgnet i varme perioder om sommeren for å kjøle ned lokalene. Dette gjøres ofte med en bryter for manuell styring av ventilasjonsanleggene. Denne blir ofte avglemt slik at ventilasjonsanlegget også går døgnet rundt om vinteren. Dette bør sjekkes!
 • Oppleves ventilasjonsanlegget som trekkfullt på grunn av for lav tilluftstemperatur eller på grunn av ubalanse mellom tilluft og avtrekk?

Bygningskropp


 • Benyttes vinduene til lufting om vinteren? Dette kan bety for høy tilluftstemperatur på ventilasjonsluften eller for høyt innstilte termostater på varmeovnene.
 • Er det trekk fra vinduer/dører som medfører ubehag? Dette kan skyldes dårlige tetningslister eller ubalanse i ventilasjonssystemet.

Sanitæranlegg


 • Er det lekkasje på vasker, dusjer, sisterner eller andre tappesteder? Husk at kostnaden for vannforbruket er like stort som kostnaden for å varme opp det samme vannet fra 7 til 40 °C.

Elektriske anlegg/lys


 • Står det lys på i arealer som ikke trenger det?
 • Blir lyset slått av ved arbeidsdagens slutt?
 • Benyttes det lyskilder med lavt energibehov (sparepærer og LED-pærer). Hvis ikke, sjekk om alternativer kan benyttes. Husk at vanlige glødelamper og down-lights med halogenpærer er svært energikrevende.
 • Står PC-er og andre maskiner på utenom brukstiden?