Forsiden Eiendom Leietakermappe Krav om internkontroll

Krav om internkontroll

Sist oppdatert 07.09.2017
Arbeidsmiljølovens forskrift om internkontroll stiller krav til alle foretak om oppfølging av helse-, miljø- og sikkerhetstiltak for egen virksomhet. Våre leietakere har således selv ansvaret for at arbeidsforholdene for sine ansatte er i henhold til lovens krav. Leiekontrakten beskriver ansvarfordelingen mellom utleier og leietaker for utrustning, bruk, drift og vedlikehold av lokalene.

Trondheim Havn gjennomgår regelmessig sine eiendommer med tanke på helse, miljø og sikkerhet. Som en del av den årlige gjennomgangen er brannøvelser/opplæring og årlig dokumentert kontroll av felles brann- og nødlysanlegg, heisanlegg, el-anlegg og ventilasjonsanlegg. Tekniske anlegg innenfor leieareal er om ikke annet er avtalt leietakers ansvar.

Instrukser for varme arbeider


Varme arbeider er installasjons-, montering, reparasjons- og vedlikeholdsarbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære- og slipeutstyr.

Arbeidsinstruks


Den som utfører varme arbeider (utførende person/firma) plikter å forvisse seg om at arbeidet utføres sikrest mulig og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Varme arbeider skal avsluttes i god tid før arbeidstidens slutt. Den som skal utføre arbeidet kjenner arbeidsstedets adresse og varslings- og sikkerhetsrutiner i bygget.

Tiltak før arbeidet starter


 • Arbeidsstedet og de nærmeste omgivelsene er ryddet og rengjort for støv og avfall.
 • Brennbart materiale og væsker er fjernet.
 • Brennbart materiale som ikke kan flyttes, er tildekket med teppe/presenning i brannhemmende materiale.
 • Åpninger og sprekker i gulv, vegger og himlinger er tettet mot flamme- og gassinntrenging.
 • Skjulte rom som trebjelkelag, ventilasjons-, og avsugskanaler, nedforinger og rør er kontrollert.
 • Godkjent slokkeutstyr er utplassert, eventuelt minimum 2 stk. 6 kg pulverapparater ABC klasse III
 • Sløyfe eller detektor(er) er utkoblet via alarmsentral.
 • Arbeidsutstyret er feilfritt, men tilbakeslagsventil, hanske og avstegningsnøkkel ved autogensveis.
 • To rømningsveier er tilgjengelige, og disse er fri for blokkeringer.

Tiltak når arbeidet er avsluttet

 • Etterkontroll skal foretas slik at det ikke er fare for at brann kan oppstå.
 • Sløyfer og detektor(er) er innkoblet via alarmsentral.
 • Arbeidsutstyret er plassert i sikker avstand fra arbeidsstedet.
 • Nattevakt er underrettet.

Tilleggsinstruks for eksplosjonsfarlige rom

Dette gjelder rom (eller deler av rom) hvor det er eksplosjonsfare pga. eksplosive stoffer eller pga. at luften normalt er eller leilighetsvis kan bli blandet med brannfarlig gass, damp eller brennbart støv i et slikt forhold at luftblandingen kan bli eksplosiv.

Det er ikke tillatt å benytte åpen flamme av noe slag, inkludert sveising, skjæring, lodding og lignende uten skriftlig tillatelse fra brannvernleder, ev. driftsleder.   
 • Skriftlig tillatelse fra brannvernleder, evt. bedriftsleder.
 • Gassmåling foretatt.
 • Acetylen-/oksygenbeholder er ikke tatt inn i lokalet.
 • Det er sørget for god ventilasjon.

Kontroll av elektrisk anlegg

Utleier


Utleier har tilsyn for kontroll av de faste elektriske installasjoner i bygningsmassen.

Utleier har faste rutiner og sjekklister for kontroll utstyr i fellesarealer og tekniske rom.

Utleier har avtale med autorisert installatør som kommer og utfører når det er nødvendig.

Iht. internkontrollforskriften oppbevares dokumentasjon i egen perm for internkontroll av elektriske anlegg.

Kontaktperson hos utleier er IK-leder.

Leietaker


Leietaker har ansvaret for kontroll og tilsyn med alt av elektriske installasjoner i sitt eksklusive leieareal, dette gjelder kontroll av lys, støpsler, løse ledninger og elektriske nyinstallasjoner i leiearealet.

Leietaker skal ha faste rutiner og sjekklister for kontroll og tilsyn med elektriske anlegg.

Leietaker skal ha avtale med autorisert installatør som reparerer ved eventuelle feil og mangler.

Leietaker skal kunne dokumentere sine rutiner gjennom registrering og arkivering.

Ved ny installasjon eller reparasjoner skal kopi av samsvarserklæringer oversendes utleier for oppbevaring i utleiers internkontroll dokumentasjon.

Instrukser for bruk av løfteutstyr

Leietakerne skal gjennomgå opplæring i bruk av løfteutstyr å kjenne sikringstiltak for hengende last.

Krav: Som arbeidsgiver skal du iverksette tiltak for å sikre at arbeidstakere ikke kommer under hengende last. Hvis dette er helt nødvendig for å få utført et arbeid, skal det iverksettes tiltak som sikrer arbeidstaker mot skade.

Hjelm og vernesko er påbudt personlig verneutstyr.

Det er ikke tillatt å være under hengende last. Ett tiltak for å hindre at arbeidstakere kommer under hengende last er å sperre av området som lasten befinner seg i eller flytter seg over. Slik sperring skal være utformet som en klar og tydelig markering og med skilt som tydelig sier at området er avstengt på grunn av hengende last.

Sikringstiltak ved montering av last kan være at lasten sikres spesielt med stropper, avstivninger, støtter eller liknende. Det kan også bygges en konstruksjon som tåler belastningen fra lasten. Sikkerhetskonstruksjoner og lignende som skal monteres må igjen være utformet slik at det ikke er nødvendig å være under disse for å montere dem.