Forsiden Utvikling Kommunedelplan for Nyhavna

Kommunedelplan for Nyhavna

Sist oppdatert 03.06.2017

Utsnitt fra Nyhavna.

Nyhavna er inne i en større transformasjonsprosess hvor sentrale industri- og havneområder skal utvikles til byformål. Som største grunneier har Trondheim Havn i denne forbindelse igangsatt utredninger knyttet til relokalisering av dagens industri- og havnevirksomhet og etablert formelle samarbeidsfora for å ivareta planarbeidet knyttet til omregulering av Nyhavna.

For mange av dagens virksomheter på Nyhavna byr dette på en krevende omstilling som kan få stor betydning for dagens drift. Samtidig representerer den forestående utviklingen på Nyhavna et spennende potensial for nye aktører og virksomheter.

Kommunedelplan for Nyhavna

Ny kommunedelplan for Nyhavna-området ble vedtatt av  Bystyret 28.april 2016. Den nye kommunedelplanen skal tilrettelegge  for en bystruktur med bymessig bebyggelse og variert arealbruk, et finmasket sykkel- og  fotgjengervennlig gatenett, miljøvennlige transportløsninger og en sammenhengende grønnstruktur med gode oppholdsarealer.

Se mer om kommunedelplanen for Nyhavna på Trondheim Kommunes nettsider her.