ISPS

Sist oppdatert 07.09.2017
ISPS-skilt

Behov for et regelverk mot risiko for terrorhandlinger ble aktuell for det internasjonale samfunnet som følge av 11.-september terrorhandlingene i USA. Den relativt korte tid det tok medlemsstatene under IMO å etablere et felles internasjonalt regime mot terrorisme i sjøfarten viser at det er høy grad av enighet om at terroraksjoner oppfattes av medlemsstatene som en stadig stigende trussel som nødvendiggjør at tiltak iverksettes.

Reglene var på plass allerede i 2002 gjennom den nye koden The International Ship and Port Facility Security Code, kalt ISPS-koden.

Behovet for nytt norsk regelverk


ISPS-koden er gjort gjeldende i Norge fra 1. juli 2004 ved forskrift om særlige sikkerhets- og antiterrortiltak i norske havner. Regelverket krever at det utarbeides sårbarhetsanalyser og sikkerhetsplaner for alle havneterminaler som anløpes av skip i internasjonaltrafikk (ISPS-sertifiserte skip), samt en rekke fysiske og andre sikringstiltak.

De nye sikkerhetsreglene betyr at kaier og sjøområdet som anløpes gjerdes inn, overvåkes, last og personell kontrolleres. Dette for å beskytte skip mot sabotasje, hindre blindpassasjerer og sikre skip. Gjerder med adgangskontroll og videoovervåkning er ett av en rekke med sikringstiltak som iverksettes. Dette skal bl.a. hindre alminnelig ferdsel på havneterminalenes kaiside. Det samme gjelder også sjøområdet rundt skipet. Tiltakene som blir i verksatt har 3 nivåer avhengig av trusselbildet til enhver tid.

ISPS i våre havner


Følgende havneterminaler kan anløpes av ISPS-sertifiserte skip:


Trondheim

Orkanger

Stjørdal

Ladehammerkai, Kai 55, 57   

Kullkranpiren, Kai 46-47, 49  

Transittkaia, Kai 41-43           

Pir II, Kai 10-13                    

Pir I, Kai 1-2             

Turistskipskaia, Kai 68           

 Ila, Kai 26-29, 31

Grønøra, Kai 2, 3 og 4

Thamshavn, Kai 5

Stjørdal, Kai 1

 

ISPS-gjerde
ISPS-port og -gjerde på Kullkranpiren.
 
Trondheim Havn har ansvaret for implementering av ISPS-koden, opplæring, øvinger, drill, ulike kontroller og utstedelse av ID-kort, overvåkning med mer. ISPS-havneterminalene har ansvaret for adgangskontroll, last- og personkontroll og etablerin. Unntaket er cruiseskipene hvor vihar ansvaret for alle tiltak. Agentene har ansvaret for klarering av skip og besøk til/fra skipet.

All kontakt formidles gjennom havnevakta i Trondheim.

Retningslinjer for havnas brukere


All trafikk og adgang til ISPS-havneterminalene blir regulert og kontrollert. Det kreves adgangsbevis/godkjent dokumentasjon for personell, kjøretøy og last for å komme inn på terminalen eller om bord på skipet. Last skal kontrolleres av avskiper/lasteier og ved ankomst ISPS-terminalen.

Kontroll og identifikasjon gjelder også for leverandører, service-personell og personell som betjener skipet. Vi må dessverre være meget restriktive til hvem som får tilgang til ISPS-havneterminalene.
 

Søknad om tilgang til terminaler


Søknad om ID-kort til ISPS-terminal sendes via firma som opererer terminalen eller skipenes agent til Trondheim Havn, alternativt direkte til Trondheim Havn. Her må hensikten for å ha en slik adgang påføres.

Dersom søknaden godkjennes, vil søkeren bli innkalt til fotografering og opplæring.  Ta med gyldig identifikasjon, for eksempel pass eller bankkort med bilde. I en mellomfase kan personell som ikke har fått utstedt ID-kort henvende seg til sikkerhetsansvarlig på terminalen eller havnevakta og få tilgang ved å vise gyldig legitimasjon og angi hensikten med besøket.

Søknader om å bli klarert av skip/vareeier skjer til den havneterminaloperatøren som ekspederer skipet eller til en godkjent skipsekspeditørene i havna. Selskaper som tilbyr havnetjenester ved skipsanløp må klareres av Trondheim Havn. Skiftlig søknad med vedlagte søknad om ID-kort oversendes.

Dokumenter

  Rutine Kjøretillatelse