Faser i pilotprosjektet

Sist oppdatert 07.09.2017

Fase 1: Desember 2002–februar 2003


Mudring i Ilsvika. Lektertransport til Pir II med stabilisering av sedimentene i støpte blandekar på land før utlegging i deponiet. Totalt mudret volum var ca. 21 000m3 inkl. ettermudring i Ila. Derav er ca. 11 000 m3 stabilisert med sement, samt filteraske fra Norske Skog på Skogn.

Fase 2: Desember 2003–februar 2004


Mudring i Nyhavna ved Dora II. Lektertransport til Pir II med utlegging og stabilisering direkte i deponiet etter utpumping/senking av vannstanden. Totalt mudret volum var ca. 24 000 m3 hvorav ca. 14 000 m3 ble stabilisert med sement og delvis sement/kalk.

Fase 3: Desember 2004–desember 2005


Ettermudring i mudringsområde på Nyhavna, fase 2. Gjennomføre stor-skala renseforsøk ved hjelp av våtmekanisk separasjon. Sette fokus på hvordan man kan redusere spredning av forurensede partikler i mudringsprosjekt ved å anvende tilgjengelig teknologi på nye måter sammenlignet med tradisjonell mudring, og ved å kombinere ulike mudringsteknologier i et og samme prosjekt.

Oversiktsbilde
Oversiktsbilde over de berørte områdene.

Grafisk fremstilling av arbeidsprosessen


Mudring Ilsvika
Ilsvika: Mudring av sterkt forurensede sedimenter med en spesialgrabb. Massen transporteres i en tett lekter til Pir II.

Pir II Lossing
Pir II: Lekteren losses med en gravemaskin. Massen lastes på dumper for transport til stabiliseringsanlegg.

Pir II Lasting
Pir II: Massen lastes i stabiliseringsanlegg ved Lade molo.

Pir II Blandekar
Massen stabiliseres ved innblanding av industrisement og flygeaske i 3 stk. 150 m3 store blandekar med spesialutstyr, før den transporteres videre for deponering.