Brannvern

Sist oppdatert 07.09.2017

Organisering


Ansvarlig brannvernleder hos Trondheim Havn er driftsingeniør ved driftsavdelingen.

Alle leietakere vil motta en egen brannvernmappe. Alle punktene om brannvern som er oppført her, er utdrag ifra brannvernmappen.

Alle leietakere skal ha en brannvernansvarlig og en vara-brannvernansvarlig. Disse to retter seg etter instruks for brannvernansvarlig hos leietaker, og de skal meldes til Trondheim Havn.

Mål med hensyn til brannvern

 • Gjennomføre lovpålagte ettersyn og kontroll av brannsikringsutstyr i henhold til pålagte intervaller
 • Alt personell (inkludert nyansatte og vikarer) skal ha brannvernopplæring og øvelser i henhold til §3.3 i «Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn».
 • Gjennomføring/oppdatering av risikovurdering gjennomføres årlig

Brannvernsansvarlig


Følgende er stillingsinstruks for brannvernansvarlig/leder hos leietaker i bygg som Trondheim Havn forvalter eller eier:

Formål


Brannansvarlig leietaker er ansvarlig for det forebyggende brannvernarbeidet i bedriften. Vedkommendes primære oppgave er å sikre at Instruks for leietakere/brukere ved Trondheim Havn etterleves, og være bedriftens kontaktperson vedrørende brannvern.

Generell instruks


Være firmaets kontaktperson mot Trondheim Havn og tilsynsmyndigheter vedr. brannvern.
Påse at Instruks for leietakere/brukere ved Trondheim Havn nedenfor blir fulgt.

Instruks for leietaker/bruker ved Trondheim Havn


Leietaker/bruker i bygningen har følgende plikter:
 1. Utnevne en brannansvarlig (og en stedfortreder) som rapporterer til ansvarlig brannvernleder for bygningen.
 2. Påse at alle medarbeidere kjenner innholdet i branninstruksen, og at vi vet hvor rømningsveier og brannslukningsutstyr befinner seg. Det skal etableres rutiner for opplæring i brannvern av alle medarbeidere.
 3. Jevnlig kontrollere at rømningsveiene fra eget område fungerer som forutsatt.
 4. Varsle ved brann med telefonisk melding til brannvesenet. Trondheim Havn skal varsles umiddelbart ved brann, skader eller ulykker på Havnas område. Se varslingsplan og plikt til å rapportere farlige hendelser.
 5. Iverksette evakuering umiddelbart ved brann eller evakueringsvarsel. Gjester og medarbeidere skal registreres på avtalt samlingsplass med henblikk på å fastslå om noen fortsatt befinner seg i lokalene eller bygningen for øvrig.
 6. Kontakte ansvarlig brannvernleder før det foretas bygningsmessige innredningsendringer som kan påvirke tilgjengeligheten av rømningsveier eller på annen måte påvirke brannsikkerheten. Slokkemateriell må ikke tildekkes eller kamufleres. Det samme gjelder merking, skilting og nødbelysning.
 7. Melde fra til ansvarlig brannvernleder om eventuelle feil og mangler som vedrører brannsikkerheten i bygningen. Dette ansvaret omfatter også fellesområder og arealer som bruker benytter.
 8. Følge de rapporteringsrutiner Trondheim Havn til enhver tid iverksetter.
Ovennevnte pålegg / plikter skal på oppfordring av Trondheim Havn kunne dokumenteres, jf. Internkontroll-forskriften.

Branninstruks


Gjør deg kjent med rømningsveier, brannslukningsutstyr og manuelle brannmeldere.

Nødtelefon til brannvesenet er 110.
Telefonnumrene til havnevakta er 911 12 600 og 73 99 17 10.

Ved ethvert tilløp til brann skal du:

Varsle

Dersom brannalarm ikke høres, utløs manuell brannmelder og ring brannvesen. Sørg deretter for varsling i henhold til varslingsplan.

Redde

Redd mennesker utsatt for brannfare.

Slukke

Hvis mulig, forsøk å slukke med nærmeste brannslukningsutstyr.
Hvis ikke mulig, lukk dører og vinduer.

Rømme

Evakuer bygningen, bruk nærmeste rømningsvei. Gå til samleplass.

Hjelpe

Bistå ansvarlig personell. Veiled brannvesenet.