Forsiden Utvikling Rapporter Andre rapporter

Andre rapporter

Sist oppdatert 07.09.2017
Samferdselsløftet  

Oktober 2007

Samferdselsløftet: Næringslivets anbefalinger

NHOs rapport har som formål å øke kunnskapen om sammenhengen mellom transport og næringslivets konkurranseevne. Som NHOs innspill til Nasjonal Transportplan for 2010-2019 søker den å påvirke myndighetene slik at vi får samferdselspolitiske rammebetingelser som bidrar til vekst og verdiskaping i næringslivet over hele landet.

Hovedfokuset ligger på vedlikehold og utbygging av stamnettet i Norge.
Hva koster et skipsanløp?

Mai 2004

Hva koster et skipsanløp?

TØIs studie identifiserer og kvantifiserer ulike statlige farledsgebyrer, kommunale havneavgifter og private kostnader ved et skipsanløp. Opplysningene er innhentet gjennom en spørreundersøkelse blant havner, rederier og transportkjøpere.

Studien ble utført på oppdrag fra Norges Havneforbund (i dag Norsk Havneforening).
Virkninger av offentlige rammebetingelser for konkurranseforholdet innen godstransport på sjø, bane, og vei

Mars 2002

Virkninger av offentlige rammebetingelser for konkurranseforholdet innen godstransport på sjø, bane, og vei

Rapporten belyser dagens konkurransesituasjon mellom godstransport på sjø, bane og vei med særlig fokus på den konkurransevridningen som oppstår som følge av ulike offentlige rammebetingelser for de ulike transportformene.

Rapporten er laget av Marintek på oppdrag fra Kystverket, Norges Rederiforbund, Fraktefartøyenes Rederiforening og Rederienes Landsforening.