Utvikling og prosjekter

Sist oppdatert 19.12.2016
Vi har flere prosjekter på gang, og er involvert i enda flere. Her finner du et utvalg.

Fremtidige knutepunkter for sjøtransport er vårt viktigste fokus i fremtidsplanleggingen. Med utgangspunkt i et tverrpolitisk mål om å overføre gods fra vei til bane og båt arbeider Trondheim Havn for å konsenterer gods gjennom sterke knutepunkter ved sjøen, med god tilknytning til både bane og vei. Hovedprosjektet her er Regionhavn Orkanger, men vi gjennomfører også en mulighetsstudie for Fiborgtangen (Skogn).

Uterom Brattørkaia og Trondheim sentralstasjon er en plan for omforming av utearealene i området.

Trondheim Cruise Network Mid-Norway SA er et samarbeidsnettverk for aktører i trøndelagsregionen som drar nytte av cruiseanløpene i Trondheim. Nettverket arbeider for økt cruisetrafikk. Vi har vært en sentral pådriver i nettverket.

Renere havn er et samarbeidsprosjekt med kommunen hvor vi undersøker forurensningen i sjøbunnen og iverksetter oppryddingstiltak. Prosjektet følger opp pilotprosjektet for forurensede sedimenter, som var et miljøprosjekt som med søkelys på ulike problemstillinger knyttet til forurensede masser i havnebassenget og hvordan disse massene kunne brukes til å skape nytt landareal.