Forsiden Nyheter Forslag til detaljregulering for Grønøra Vest klart for høring
9. februar 2017

Forslag til detaljregulering for Grønøra Vest klart for høring

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 har Hovedutvalg forvaltning vedtatt at forslag til detaljregulering for havneområde og industri på Grønøra Vest kan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.


Trondheim Havn leverte sitt forslag til ny reguleringsplan for Grønøra Vest før jul, og det er dette forslaget som nå har vært oppe til førstegangs behandling i Hovedutvalg forvaltning, i Orkdal kommune.

Planområdet omfatter flere eiendommer og ligger ved utløpet av Orkla, på vestsiden. Planområdet har et mål på om lag 750 dekar, av dette er om lag 285 dekar areal i sjø. Planområdet består i hovedsak av områder regulert til industri, men inkluderer også naturområde i sjø, idrettsbane på Glimt Stadion, Grønørbrua og vegformål til og med krysset FV460 – E39.

Se Orkdal kommunes saksfremlegg.

Her blir høringsdokumentene lagt ut.