Forsiden Utvikling Kommunedelplan for Nyhavna

Kommunedelplan for Nyhavna

Sist oppdatert 19.04.2017

Utsnitt fra Nyhavna.

Ny kommunedelplan for Nyhavna-området ble vedtatt av  Bystyret 28.april 2016. Den nye kommunedelplanen skal tilrettelegge  for en bystruktur med bymessig bebyggelse og variert arealbruk, et finmasket sykkel- og  fotgjengervennlig gatenett, miljøvennlige transportløsninger og en sammenhengende grønnstruktur med gode oppholdsarealer.

Fra mange hold er det ytret ønske om å benytte bydelen til andre formål enn industrien som i dag preger området. For at dette skal kunne la seg gjøre, må eksisterende tungindustri tilbys nye hensiktsmessige industriområder å etablere seg på. Mange av bedriftene på Nyhavna har dessuten behov for sjønær lokalisering. Dette arbeidet er Trondheim Havn i gang med nå.

For å kartlegge mulighetene for et fremtidig Nyhavna, har bedrifter som disponerer arealer på Nyhavna blitt spurt om bl.a. bedriftens inn- og utgående varestrømmer fordelt på ulike transportmidler, om nåværende og kommende arealbehov, og om holdninger til ulike potensielle relokaliseringsalternativer.

Den nye planen vil være et styringsdokument, et juridisk verktøy som setter rammen for kommende utvikling av området (planområdet er markert på bildet til høyre).

Se mer om kommunedelplanen for Nyhavna på Trondheim Kommunes nettsider her.