Forsiden Utvikling Grønøra Vest, Orkanger

Grønøra Vest, Orkanger

Sist oppdatert 04.05.2017


En havneutbygging på Grønøra Vest på Orkanger vil spille en sentral rolle i å forsyne innbyggerne i Midt-Norge med handels- og forbruksvarer sjøveien.


Storbyregionene vokser mens forbruket stiger og fører til stadig økt godstransport. Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge, og veitrafikken står for over halvparten av utslippene. Bare i perioden 1990-2014 økte utslippene knyttet til veitrafikk med 31 prosent. Fortsetter konsumveksten og transportmønsteret i samme takt som til nå, vil det bety betydelig mer klimautslipp, særlig knyttet til landtransport. Det er derfor et nasjonalt, tverrpolitisk mål at en større andel av godset skal overføres fra vei til jernbane og sjø. Også godset må reise kollektivt - til det beste for miljø og samfunn. 

Det er kostbart og lite miljøvennlig å kjøre lange distanser uten gods, også til sjøs. Skal det bli attraktivt for transportører å føre gods sjøveien inn til regionen, må de samme transportørene også føre gods sjøveien ut av regionen. Returbalansen ivaretas av industri og produksjonsbedrifter i regionen som velger sjøveien som sin transportform. Godsgrunnlaget, som dannes av varestrømmer inn og ut av regionen, er en viktig forutsetning for at en større havneutbygging skal være økonomisk bærekraftig.


Samfunnsansvar

Som interkommunalt havneselskap har Trondheim Havn et viktig ansvar for å tilby lokalt og regionalt næringsliv løsninger for en mer miljøvennlig og trafikksikker godstransport. Samtidig kan en utbygging av havn også by på utfordringer for nærliggende områder og interesser. 

I dag drifter Trondheim Havn en operativ havn på østsiden av elven Orklas utløp i Orkanger. En stor godsutvikling krever større kapasitet og større havneareal. Derfor er vestsiden av elveløpet, Grønøra Vest, utredet som nytt havneområde. 

Status

I desember 2016 ble Trondheim Havns forslag til reguleringsplan oversendt til behandling hos Orkdal kommune. Planen vil sikre 200 daa areal til havneformål og industri og viderefører Orkangers posisjon som en viktig havn i regionen. Det er lagt stor vekt i planleggingen på å minimere utbyggingens konsekvenser for naturmangfold, naboer og miljø.

Reguleringsplanen følger opp kommuneplanens arealdel 2014-26 ved å regulere vestsida av Orkla.

Varslet planområde omfatter arealet som er avsatt for ny havn i kommuneplanen, samt tilgrensende industriområder. Området omfatter også en del av Orkla for å gi mulighet til å regulere ny bru mellom havneområdene på øst og vest samt ny gang-/sykkelbru ved Grønørbrua. I tillegg omfatter planområdet tilknytninger til E39 og trafikksikrings­tiltak som ny fotgjengerundergang. Idrettspark for U og IL Glimt vest for Skjenaldelva er også tatt med i planforslaget.

Forslag til utforming av kai

I Trondheim Havns forslag til reguleringsplan er det skissert en kaifronten nordvendt kai på 386 meter, tilrettelagt
for to anløp om gangen. Denne løsningen innebærer en utfylling på 127 daa landareal og 40 daa mudringsareal. De viktige grunne arealene i området forblir uberørt.

Ved at aktiviteten begrenses til nordvendt kaifront, reduseres støy og lysforstyrrelser innover mot land. I tillegg reduseres forstyrrelsene for fisk og fugl, uten vesentlige endringer i siktlinja fra Råbygda.

Dette forslaget gir et bakareal for havna på omkring 200 daa. for godshåndtering, logistikk og havnerelatert industri. Havnearealet avgrenses med gjerder iht. ISPS-regelverk. Geometrien på havneanlegget gir en rasjonell arealutnyttelse for godshåndtering og arealene er tilstrekkelige for å håndtere en framtidig godsmengde på 100 000 TEU.

Veien videre

Forslaget til reguleringsplan vil bli lagt ut til offentlig ettersyn av Formannskapet Orkdal kommune. Det er 6 ukers høringstid, hvorpå kommunen oppsummerer alle innspill. Det gjøres endringer i planen dersom det er behov for det. Det er til slutt kommunestyret som vedtar planen.

Se høringsforslag på Orkdal kommunes nettsider: http://www.orkdal.kommune.no/horing

Se hele planforslaget slik det ble oversendt med vedlegg til høyre på denne siden.