Forsiden Utvikling Fiborgtangen

Fiborgtangen (Skognterminalen)

Sist oppdatert 03.02.2014
Norske Skog Fiborgtangen
Norske Skog på Fiborgtangen (Foto: Norske Skog)
I samarbeid med Proneo og Norske Skog Skogn gjennomfører vi nå en mulighetsstudie som vurderer mulighetene for økt aktivitet over Fiborgtangen. Studien skal vurdere grunnlaget for å etablere et knutepunkt for sjø, bane og bil med allsidig virksomhet, for derved å gi investorer og vareeiere et best mulig vurderingsgrunnlag.

Fakta


Fiborgtangen er et område på totalt 1140 dekar regulert til industrivirksomhet. Det finnes store, ledige og sjønære areal på området, som eies av Norske Skog. Utviklingsarbeidet for området utføres i regi av Fiborgtangen Vekst AS, som er eid av SIVA, Norske Skog og andre private, regionale aktører. Fiborgtangen Vekst har status som inkubator i SIVA-systemet, med tilhørende offentlig driftsfinansiering. Inkubatoren opereres av Proneo AS.

Jernbane

Fiborgtangen er direkte tilknyttet jernbanenettet gjennom eget sidespor fra Skogn stasjon. Sporet går helt inn på området i en ca 3 km sløyfe rundt eksisterende kaiområder og fabrikkanlegg. Det er ledig areal langs større deler av sporet, og sporet kan enkelt bygges ut.

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen er vedtatt i Nasjonal Transportplan 2014-2023, og arbeidene er prioritert til å skulle starte i 2015. Det er satt av MNOK 180 til planlegging i 2014, og totalt er det satt av en ramme på NOK 4 mrd. til prosjektet. 

Havn

Eksisterende kaianlegg med 400 m total lengde har stor ledig kapasitet. Dybden ved kaifront er minimum 10 meter, opp til 12 meter.  Kaiområdet er inngjerdet etter kravene i ISPS-reglementet, med manuell og automatisert kontroll av innpasseringspunkt.

Vei

Fiborgtangen har god tilgang til E6 via to separate av/påkjøringsramper, 1 – 2 km fra området. Via lite trafikkert fylkesvei er det totalt tre innpasseringspunkt til Fiborgtangen. Internt på området er det noe oppmerket kjørevei, mens andre kjøreveier er delvis opparbeidet uten egen markering.